GAME
客隊
Belilios Public School
36
Q1 Q2 Q3 Q4 F
Belilios Public School
0 10 21 3 36
Sacred Heart Canossian College
0 10 7 6 27
日期: 25 Jul 14:30     地點: Flora Ho Sports Centre
主隊
Sacred Heart Canossian College
27
Belilios Public School Sacred Heart Canossian College

兩分比率

三分比率

罰球比率

Belilios Public School Sacred Heart Canossian College
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 36.0

CHU YAN LAM
#18
28.0

12
#9
兩分入球 15.0

CHU YAN LAM
#8
8.0

12
#3
三分入球 0.0

CHAN HO YING
#
2.0

6
#1
籃板總數 13.0

lo
#5
20.0

chan
#6
助攻 0.0

CHAN HO YING
#
0.0

5
#
偷波 1.0

CHUA YEE TAK ESTHER
#1
5.0

chan
#2
封阻 1.0

lo
#1
0.0

5
#
效率 32.0

CHU YAN LAM
#16
27.0

chan
#14

留言

支持

你支持邊隊?
Belilios Public School Sacred Heart Canossian College
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • 馮愷怡
  剛剛加入了 HKU。
  三月三十一日, 2017 下午5:26
 • Edwin Chiu
  剛剛加入了 HKU。
  八月二十二日, 2016 下午11:34
 • Jack Tam
  剛剛加入了 HKU。
  八月七日, 2016 上午3:43
 • Sang Sang So
  連接到球員 NG HOI KI
  一月八日, 2016 下午7:32
 • Sang Sang So
  剛剛加入了 HKU。
  一月八日, 2016 下午7:32